Regulamin

i harmonogram rekrutacji

Podstawą przyjęcia do szkoły jest suma zgromadzonych punktów, czyli suma punktów z ocen uzyskanych na świdectwie oraz wyników egzaminu gimnazajalnego.

 Przeliczanie ocen na punkty z  tzw. przedmiotów punktowanych jest następujące:
- celujący  – 20 punktów
- bardzo dobry  – 16 punktów
- dobry – 12 punktów
- dostateczny  – 8 punktów
- dopuszczający  – 2 punkty.

Szczegółowy harmonogram i regulamin rekrutacji zawiera Zarządzenie Dyrektora nr 5 /2018 z dnia 20 marca 2018 r.