Zasady

przeliczania punktów

Podstawą przyjęcia do szkoły jest suma zgromadzonych punktów, czyli suma punktów z ocen uzyskanych na świdectwie oraz wyników egzaminu gimnazajalnego.

 Przeliczanie ocen na punkty z  tzw. przedmiotów punktowanych jest następujące:
- celujący  – 20 punktów
- bardzo dobry  – 16 punktów
- dobry – 12 punktów
- dostateczny  – 8 punktów
- dopuszczający  – 2 punkty.

Punkty są przyznawane z czterech przedmiotów określonych przez szkołę dla każdego zawodu.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Szczegółowe informacje związane z przeliczaniem na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się tutaj