Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Absolwent po zakończeniu nauki  bedzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do realizacji i pielęgnacji terenów zieleni,  projektowania obiektów roślinnych architektury krajobrazu  z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych obiektów roślinnych architektury krajobrazu, prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni.

Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, minimum 2 razy w miesiącu.

Program Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
Zajęcia edukacyjne Liczba godzin
Przepisy ruchu drogowego 20
Język obcy ukierunkowany zawodowo* 20
Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu 30
Rośliny ozdobne 100
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni 100
Uprawa roślin ozdobnych 100
Prace w obiektach architektury krajobrazu 100
Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu 70
Praktyka zawodowa
80
Razem 540

Praktyka zawodowa realizowana na podstawie indywidualnego dziennika praktyk i umowy z pracodawcą lub podmiotem przeprowadzającym praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów roślinnych architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w roku szkolnym 2017/2018 będą dostępne na stronie szkoły 31 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy!