Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Absolwent w zawodzie ogrodnika zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się  uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym,  uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem. konserwacją terenów zieleni, prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

Nauka trwa 3 semestry (około 1,5 roku). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. 2 razy w miesiącu

Program Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
Zajęcia edukacyjne Liczba godzin
Bezpieczeństwo i higiena pracy 10
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
Język obcy ukierunkowany zawodowo* 16
Przepisy ruchu drogowego 10
Mechanizacja rolnictwa 20
Uprawa roślin ozdobnych 14
Sadownictwo i szkółkarstwo 47
Warzywnictwo 47
Rośliny ozdobne 48
Nauka obsługi maszyn rolniczych 36
Pracownia produkcji roślinnej 36
Produkcja sadownicza 92
Produkcja warzywnicza 92
Produkcja roślin ozdobnych 92
Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20
Razem 580

 

Profil absolwenta

Ogrodnik:
- prowadzi produkcję i pielęgnację materiału szkółkarskiego, roślin ozdobnych oraz owoców i warzyw – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych,
- pielęgnuje i porządkuje teren i otaczającą zieleń,
- wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych,
- użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych,
- wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych,
- prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Perspektywy po uzyskaniu dyplomu ogrodnika

Co roku zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników do sektora gospodarki ogrodniczej, w kraju jak i za granicą. Nabywanie, dziedziczenie i prowadzenie gospodarstw ogrodniczych w naszym kraju wymaga posiadania przygotowania zawodowego, posiadania wykształcenia ogrodniczego lub rolniczego. Wzrasta zapotrzebowanie na zdrową żywność i uprawy ekologiczne, mini gospodarstwa prowadzone są również na terenach podmiejskich nie tylko na wsi.  Zawód ogrodnika daje bardzo duże możliwości prowadzenia własnej działalności produkcyjne lub usługowo – handlowej, jak również zatrudnienia w sektorze usług ogrodniczych.

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w roku szkolnym 2017/2018 będą dostępne na stronie szkoły 31 sierpnia 2017.

Zapraszamy!