technik architektury krajobrazu

architektura krajobrazu
technik architektury krajobrazu

Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski oraz nadzoruje podległych pracowników.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Uczniowie tego kierunku do klasy trzeciej włącznie będą mogli wziąć udział w projekcie Gdańsk miastem zawodowców podniesienie jakości edukacji zawodowej umożliwiającym zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Dla uczniów tego kierunku wprowadzamy innowację ARANŻACJA WNĘTRZ ZIELENIĄ –  czyli ZOSTAŃ EKO DEKORATOREM.

Ważne przy rekrutacji

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, zajęcia artystyczne
Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Podczas trwania nauki
 1. uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:
  - R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - pod koniec klasy drugiej
  - R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury -  po pierwszym semestrze klasy czwartej
 2. uczniowie odbywają praktyki zawodowe na terenie warsztatów szkolnych
  - 2 tygodnie w klasie pierwszej,
  - 2 tygodnie w klasie drugiej
 3. Uczniowie tego kierunku mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach projektu Gdańsk miastem zawodowców podniesienie jakości edukacji zawodowej
Czego będziemy się uczyć?
 • - wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu,
 • - objaśnić zasady i metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych,
 • - wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni,
 • - sporządzać plany sytuacyjno-wysokościowe,
 • - rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy,
 • - charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni,
 • - rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości,
 • - rozpoznawać gatunki roślin,
 • - charakteryzować  typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne,
 • - przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu,
 • - pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne,
 • - sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne,
 • - zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe,
 • - zakładać i pielęgnować różnego typu powierzchnie trawiaste,
 • - wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej,
 • - dobierać rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne,
 • - stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie,
 • - sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni
Po zakończeniu nauki

technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:

 • - realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej
 • - projektowania elementów architektury krajobrazu  z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
 • - pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu
 • - prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni - preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia.