technik obsługi turystycznej

obsługa turystyczna
technik obsługi turystycznej

W Polsce następuje szybki rozwój ruchu turystycznego. Co roku wzrasta liczba turystów zagranicznych i krajowych. Jest to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, lubiących wyzwania, lubiących kontakt z ludźmi, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

Technik obsługi turystycznej planuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego języka angielskiego pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta.

Absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych tj. agroturystyce,biurach podróży, agencjach turystycznych,hotelach, schroniskach,punktach informacji turystycznej, instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki, może prowadzić działalność gospodarczą.

Klasa pierwsza w roku szkolnym 2017/2018 objęta zostanie patronatem Polskiej Izby Turystyki Odział Pomorski w Gdańsku. Uczniowie tego kierunku do klasy trzeciej włącznie będą mogli wziąć udział w projekcie Gdańsk miastem zawodowców podniesienie jakości edukacji zawodowej umożliwiającym zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Dla uczniów tego kierunku wprowadzamy innowację ANIMATOR CZASU WOLNEGO z językiem angielskim.

Ważne przy rekrutacji

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Podczas trwania nauki
 1. uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:
  - T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - pod koniec klasy trzeciej
  - T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych -  po pierwszym semestrze klasy czwartej
 2. uczniowie odbywają praktyki zawodowe w trójmiejskich biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organizacjach turystycznych itp.
  - 4 tygodnie w klasie pierwszej,
  - 4 tygodnie w klasie drugiej,
  - 4 tygodnie w klasie trzeciej
 3. Uczniowie tego kierunku mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach projektu Gdańsk miastem zawodowców podniesienie jakości edukacji zawodowej
Czego będziemy się uczyć?

- wyjaśniać mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej,
- organizować działalność biura podróży zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,
- charakteryzować zasady tworzenia regulaminu biura podróży,
- dobierać metody badań marketingowych do programu promocji usług turystycznych oraz opracowywać strategię rozwoju firmy,
- stosować przepisy prawa stosowanego w turystyce oraz dotyczących działalności zawodowej,
- opracowywać programy i kalkulować różne formy imprez turystycznych,
- zamawiać i rozliczać usługi turystyczne,
- organizować i obsługiwać kongresy, giełdy turystyczne oraz imprezy okolicznościowe,
- obsługiwać klientów biur podróży,
- organizować sprzedaż usług turystycznych,
- współpracować z gestorami bazy noclegowej dla potrzeb ruchu turystycznego,
- współpracować z przewodnikami turystycznymi, pilotami wycieczek, dysponentami transportu oraz firmami ubezpieczeniowymi,
- posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi,
- projektować programy turystyczne z wykorzystaniem walorów i atrakcji turystycznych Polski i świata,
- organizować różne formy spędzania czasu wolnego,
- charakteryzować markowe produkty turystyki polskiej,
- prowadzić korespondencję biurową i redagować pisma,
- korzystać z komputerowych programów użytkowych: bazy danych, arkusza kalkulacyjnego,
- stosować systemy komputerowej informacji i rezerwacji usług turystycznych.

Po zakończeniu nauki

Po zakończeniu nauki absolwent powinien być przygotowany do organizowania pracy biura podróży, organizowania wyjazdów krajowych i zagranicznych, kalkulowania kosztów imprez turystycznych, organizowania i obsługiwania konferencji, targów i zjazdów, posiadać wiedzę z zasad organizowania wycieczek krajoznawczych.

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni - preferowane kierunki studiów: turystyka