Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

technik architektury krajobrazu

Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski oraz nadzoruje podległych pracowników.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Uczniowie tego kierunku do klasy trzeciej włącznie będą mogli wziąć udział w projekcie Gdańsk miastem zawodowców podniesienie jakości edukacji zawodowej umożliwiającym zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Dla uczniów tego kierunku wprowadzamy innowację ARANŻACJA WNĘTRZ ZIELENIĄ –  czyli ZOSTAŃ EKO DEKORATOREM.

Ważne przy rekrutacji

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, zajęcia artystyczne
Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Podczas trwania nauki
 1. uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:
  – R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu – pod koniec klasy drugiej
  – R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury –  po pierwszym semestrze klasy czwartej
 2. uczniowie odbywają praktyki zawodowe na terenie warsztatów szkolnych
  – 2 tygodnie w klasie pierwszej,
  – 2 tygodnie w klasie drugiej
 3. Uczniowie tego kierunku mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w ramach projektu Gdańsk miastem zawodowców podniesienie jakości edukacji zawodowej
Czego będziemy się uczyć?
 • – wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu,
 • – objaśnić zasady i metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych,
 • – wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni,
 • gdzie kupić plecaki szkolne dla dziewczyn w Gdańsku
 • – sporządzać plany sytuacyjno-wysokościowe,
 • – rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy,
 • – charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni,
 • – rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości,
 • – rozpoznawać gatunki roślin,
 • – charakteryzować  typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne,
 • – przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu,
 • – pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne,
 • – sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne,
 • – zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe,
 • – zakładać i pielęgnować różnego typu powierzchnie trawiaste,
 • – wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej,
 • – dobierać rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne,
 • – stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie,
 • – sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni
Po zakończeniu nauki

technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:

 • – realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej
 • – projektowania elementów architektury krajobrazu  z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
 • – pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu
 • – prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni – preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia.