Wyprzedaże, rabaty na wyprakę i plecaki szkolne w Gdańsku.

Wszystko o egzamine maturalnym

Egzamin maturalny 2017

Dane kontaktowe: egzaminy@zsz7.pl
Powrót na stronę główną: Blog Szkolny Gdańsk

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

  • a. język polski
  • b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
  • c. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

Tanie plecaki szkolne Gdańsk sklep

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

  • a. język polski
  • b. matematyka
  • c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
  • d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Przygotowanie dla studentów i abiturientów

Dla lepszego przygotowania do egzaminów Nasz blog Zsz7, przygotował szereg zajęć dodatkowych ufundowanych przez patronów edukacji w Regionie Pomorskim.

Wśród instytucji patronujących znalazły się zarówno publiczni mecenasi, jak i prywatni:

Informacje dodatkowe

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku – Informacje, załączniki, arkusze.


UWAGA: Co jeszcze mamy dla Was poza informacjami maturalnymi?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ dla dorosłych

Jakie kursy prowadzimy?

RL.22 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu ( K.2 w zawodzie technik architektury krajobrazu / symbol 314202)
RL.26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych ( K.1 zawód florysta/ symbol 343203)

Co to jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa). KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.
Zgodnie z wytycznymi uczestnikami KKZ mogą być m.in.:
– aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
– absolwenci wszystkich typów szkół – od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
– absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
– bezrobotni, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy,
– pracownicy, którzy planują swoją karierę zawodową i dostosowują ją do zmieniających się i aktualnych oczekiwań rynku pracy,
– dorośli, pracujący od wielu lat w określonym zawodzie, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę.

Co daje ukończenie KKZ?

Osoba, która uzyskała zaliczenie KKZ, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. W przypadku, gdy dana kwalifikacja wyodrębniona została w więcej niż w jednym zawodzie w zaświadczeniu będą wymienione wszystkie zawody, w których ta kwalifikacja występuje.
Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

blog szkolnyChcesz wiedzieć więcej? Napisz do naszej Reakcji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Zespołu Szkół Architektury. Alternatywy nabór prowadzony jest też przez serwis dla młodzieży Gim44.